Welkom

Als kleinschalige zorginstelling zetten wij ons met hart en ziel in om onze cliënten te begeleiden, ondersteunen en motiveren met als doel hen perspectief te bieden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in onze soms ingewikkelde maatschappij.

Stichting Pionierzorg richt zich op jongvolwassenen met LVB-problematiek, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen en/of (milde) psychiatrische aandoeningen. Daarbij focussen wij op de mogelijkheden, niet op de beperkingen.

De cliënt staat bij ons centraal. Wij gaan op de eerste plaats uit van zijn of haar wensen en behoeften, zowel op korte termijn als op de lange termijn. Als een cliënt eerst een stabiele situatie nodig heeft om zich op de toekomst te kunnen richten, dan helpen wij daar bij, met raad en daad. Zonder vaste grond onder je voeten kom je immers niet vooruit.

Video afspelen

Bekijk hier onze bedrijfsvideo

Wie wij zijn

Stichting Pionierzorg is een kleine organisatie. Hier hebben wij bewust voor gekozen. Zo kunnen wij goed persoonlijk contact onderhouden met onze cliënten, hun familie en andere voor hen waardevolle contacten. Want om een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op te bouwen met een cliënt zijn vertrouwde gezichten, korte lijnen en laagdrempeligheid enorm belangrijk.

Wij bieden zorg op maat. Daarom kijken wij naar de individuele behoeften en omstandigheden van elke cliënt. Wij bieden praktische hulpverlening waar dat nodig is en werken tegelijkertijd aan de doelen die wij in samenspraak met de cliënt hebben gesteld. Menswaardige zorg verlenen is daarbij een kernbegrip.

korte lijnen | praktisch | doelgericht

In ons kleine team hebben wij begeleiders in huis die jarenlange ervaring hebben met LVB-problematiek, milde psychiatrische en/of gedragsproblematiek en maatschappelijke problemen. Wij kunnen cliënten op weg helpen door een betekenisvolle dagbesteding aan te bieden, hen te ondersteunen in het opdoen van kennis en ervaring en hen zo een bevredigend toekomstperspectief als onderdeel van onze maatschappij te bieden. Een veilige omgeving, fijn werk, familie, betrokken begeleiders, humor, plezier en gezelligheid zijn belangrijke begrippen in onze organisatie.

Stichting Pionierzorg heeft een toelating Wet Toelating Zorginstellingen WTZi (art. 1.2. uitvoeringsbesluit WTZi onder 17; 18; en 19) en mag zorg verlenen op grond van de Wet langdurige zorg Wlz. Wij hebben geen overeenkomst met een zorgkantoor, wat inhoudt dat een cliënt een alleen met een persoonsgebonden budget PGB zorg bij ons kan inkopen.

Wij hebben daarnaast een raamovereenkomst met de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe voor de gemeenten en de daaraan gelieerde gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten voor het leveren van ambulante hulp en 24-uurszorg.

humor | plezier | gezelligheid

Waar wij aan werken

Wij bieden zowel ambulante hulpverlening aan cliënten die thuis of op een andere plek wonen als intensieve woon-zorg begeleiding in één van onze locaties. Stichting Pionierzorg beschikt over eigen appartementen waar een cliënt onder begeleiding zelfstandig woont.

De mate van zorg is afhankelijk van de zorgbehoefte van een cliënt. Daarom stemmen wij de zorgvraag en het zorgaanbod in samenspraak met de cliënt op elkaar af. Samen stellen we doelen, evalueren regelmatig en stellen bij als dat nodig is.

Om optimale hulp te kunnen bieden werken wij intensief samen met collega-instellingen, externe zorgaanbieders, werkvoorzieningen en behandelaars.

zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afstemmen

Wij werken met onze cliënten aan de volgende leefgebieden

Lichamelijke behoeften

De behoefte aan slaap, voeding, drinken, fysiek welbevinden, bewegen en algeheel lichamelijk comfort.

Veiligheid en zekerheid

Goede huisvesting, goed omgaan met geld, (zicht op) werk, en een duidelijke structuur.

Sociaal contact

Positief-sociale omgangsvormen in vriendschap, liefde, gezonde relaties met de omgeving.

Waardering, erkenning en zelfrespect

Het gevoel van welzijn, tevredenheid, het verhogen van aanzien en respect voor en vanuit de omgeving

Zelfontplooiing

Jezelf ontwikkelen als mens. Leren, ervaren, fouten maken mag, in de veiligheid van een beschermde omgeving.

Wonen

Een prettige woonplek is belangrijk. Als thuis of in de eigen leefomgeving wonen niet (meer) mogelijk is kan het beter zijn om ergens anders te wonen. Stichting Pionierzorg heeft een aantal woonlocaties door heel Nederland, waaronder verschillende appartementen in Wezep. Hier kan een cliënt alleen, met een medebewoner of met een partner begeleid en beschermd wonen. Wanneer er geen geschikte woning beschikbaar is kunnen wij helpen om goede woonruimte te vinden.

Wij helpen cliënten om zo zelfstandig mogelijk te leven. Dat betekent: kijken wat zonder hulp goed gaat en waar begeleiding bij nodig is. Waar nodig wordt ondersteuning geboden, zoals bij persoonlijke verzorging, boodschappen doen, koken en het huis schoon houden. Zelf dingen doen, hiermee successen behalen maar ook fouten maken en zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor de consequenties, dat is hoe onze cliënten zich ontwikkelen.

zo zelfstandig mogelijk leven op een prettige woonplek

Stichting Pionierzorg biedt 24-uurszorg. Dat betekent niet dat er de hele dag een begeleider aanwezig is, maar wel dat er op elk moment van de dag een beroep op de begeleiding kan worden gedaan.

Is het niet (meer) nodig om intensief begeleid te worden of in een beschermde woonomgeving te verblijven dan kan Pionierzorg ook kamertrainingen verzorgen. Zo wordt een cliënt voorbereid op het volledig zelfstandig wonen, eventueel met ambulante begeleiding.

Dagbesteding

Naast veilig wonen, gezond eten, genoeg slapen, goede begeleiding en een beetje gezelligheid is het belangrijk om een goede invulling van de dag te hebben. Gevoelens als verveling en ontevredenheid, piekeren en lusteloosheid slaan makkelijk toe met een lange dag zonder doelen of activiteiten in het vooruitzicht.

Hoe vaak hebben cliënten niet gehoord: “ga eens wat zinnigs doen”. Het woord zinnig wordt te pas en te onpas gebruikt in onze maatschappij en er wordt van alles mee bedoeld: bedachtzaam, behoorlijk, correct, doordacht, nuttig, , pienter, raadzaam, redelijk, verstandig, weldenkend, wijs, zinvol.

Voor een cliënt die vaak het inzicht en overzicht mist is het moeilijk te bedenken wat dan zinvol is. Onze maatschappij is druk en ingewikkeld en er wordt van iedereen veel aanpassingsvermogen gevraagd. Voor onze cliënten betekent dit dat ze nog minder oefenruimte krijgen en aan hogere verwachtingen moeten voldoen.

de dag vol zin zinvol doorbrengen

Stichting Pionierzorg vindt een zinvolle en passende dagbesteding heel belangrijk. Wij zoeken in samenspraak met de cliënt naar activiteiten waarin hij of zij zich kan ontplooien en ontwikkelen, zich gewaardeerd voelt en nieuwe contacten en sociale vaardigheden opdoet.

Dagbesteding kan bestaan uit in projecten in onze werkplaats, bewegen en sporten, recreatieve activiteiten, cursus, opleiding en (toeleiding naar) werk.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten van een zorginstelling is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Het is ook verplicht om een cliëntenraad te hebben. Deze raad bestaat uit een aantal cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers, die de belangen van alle cliënten van de instellingen behartigen.

Alle cliënten van stichting Pionierzorg kunnen deelnemen in de cliëntenraad. Er wordt twee keer per jaar vergaderd over vaste agendapunten zoals de dagbesteding, woonlocaties, activiteiten, de begeleiding door de medewerkers en het beleid van de instelling. De cliënten mogen daarnaast ook zelf onderwerpen inbrengen.

Een cliëntenraad heeft een aantal rechten:

Het recht om advies te geven

De cliëntenraad moet worden betrokken bij belangrijke beslissingen, zoals verhuizing van de instelling, grote veranderingen in de manier van begeleiden of wijzigingen van bijvoorbeeld het klachtenreglement. Als de raad een advies geeft kan de instelling hier van afwijken als dit schriftelijk wordt gemotiveerd en aan de cliëntenraad voor te leggen.

Recht op enquête

Als de cliëntenraad vindt dat de instelling niet goed wordt geleid kan de raad de Ondernemingskamer inschakelen om onderzoek te doen. Deze Kamer kan maatregelen nemen als blijkt dat het beleid van de instelling niet in orde is.

Recht op informatie

De instelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die nodig is om een advies te kunnen geven.

Recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie van de instelling over het beleid.

Recht op bindende voordracht bestuurslid

De cliëntenraad mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming in de Raad van Toezicht.

Klachten

Stichting Pionierzorg doet er alles aan om de beste begeleiding te bieden. Toch kan het gebeuren dat het niet klikt of dat cliënt een klacht heeft, bijvoorbeeld over de aandacht die hij of zij krijgt, of het verloop van een begeleidingstraject. 

Laat het ons weten! Wij leren hier van kunnen daardoor ons werk beter doen.

Er is een verschil tussen klagen en een klacht. Een cliënt kan klagen over de kwaliteit van de begeleiding, de dienstverlening, de facturatie of iets anders. Wij raden aan  het eerst te bespreken met degene die het betreft. Klachten over de dienstverlening kunnen besproken worden met een leidinggevende, klachten over een begeleider in eerste instantie met de betreffende begeleider. Ook kan volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een klacht direct bij een externe klachtencommissie worden ingediend. Als dit gebeurt wordt klagen een klacht.

Stichting Pionierzorg is aangesloten bij de erkende geschilleninstantie Solo Partners, met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ons lidmaatschapsnummer is 108456.

Een klacht kan bij Solo Partners worden gemeld via telefoonnummer 085-2010140 of per e-mail: klacht@solopartners.nl

Meer weten over stichting Pionierzorg of een vraag over de begeleiding?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

klachtenreglement

Stichting Pionierzorg

Keizersweg 28
8091 JJ  Wezep
Telefoon: 06-46426610
E-mail: info@stichtingpionierzorg.nl

Inschrijving KvK: 64358119
Toelating WTZi: 12796
AGB registratie:

Neem contact op

  Naam

  Telefoon

  Email

  Ik ben

  verwijzerverzorgerzelf op zoek naar een zorgverlener

  Ik wil informatie over

  beschermd wordendagbestedingambulante begeleiding

  Opmerkingen

  Back To Top